avatar

目录
洛谷日报索引

博主为了方便整理了洛谷日报的链接

仅包含算法类

2019

2019.8(198-~)

#202[huanghaox1212]线性代数的几何实质
https://www.luogu.org/blog/Howershine950644/p-xian-xing-dai-shuo-di-ji-he-shi-zhi

#201[蒟蒻烟雨平生]学图论,你真的了解最短路吗?
https://www.luogu.org/blog/85682/xue-tu-lun-ni-zhen-di-liao-xie-zui-duan-lu-ma-post

#200[Morning_Glory]欧拉系列(详细证明!)
https://www.luogu.org/blog/Morning-Glory/ou-la-ji-lie-yang-xi-zheng-ming-post

#198[隔壁的张栩嘉]浅谈牛顿迭代法
https://www.luogu.org/blog/zhang-xu-jia/niu-dun-die-dai-fa-yang-xie

2019.7(185-197)

#197[command_block]Min-Max容斥小记
https://www.luogu.org/blog/command-block/min-max-rong-chi-xiao-ji

#196[duyi]min_25筛详解
https://www.luogu.org/blog/top-oier/min25-shai-yang-xie

#195[L_TF]有个东西叫EasyX
https://www.luogu.org/blog/forinser/EasyX

#193[sshwy]从树套树浅析常用结构的特性
https://www.luogu.org/blog/42196/zong-shu-tao-shu-qian-xi-chang-yong-jie-gou-di-te-xing

#191[johnvp]怎么做好一个PPT?
https://lijiaan.blog.luogu.org/how-to-make-ppt

#190[Fuyuki]基础博弈论学习笔记
https://www.luogu.org/blog/otaku-from-hsy/shuang-ren-you-xian-zhuang-tai-ling-hu-bo-yi

#187[yummy]浅谈康托展开
https://www.luogu.org/blog/abc123-yummy/huoxingren

#186[Robinzh]斐波那契数列
https://www.luogu.org/blog/Robinzh/fei-bo-nei-qie-shuo-lie

#185[SSerxhs]浅谈虚树
https://sserxhs.blog.luogu.org/qian-tan-xu-shu

2019.6(173-184)

#183[朝田诗乃]你以为莫队只能离线?莫队的在线化改造
https://shoko.blog.luogu.org/moqueue

#182[Heartlessly ]常用距离算法详解
https://www.luogu.org/blog/xuxing/Distance-Algorithm

#181[学无止境]拟阵与最优化问题
https://www.luogu.org/blog/cpp/ni-zhen-yu-zui-you-hua-wen-ti

#177[eee_hoho]Trie与可持久化Trie
https://www.luogu.org/blog/sdlang/Trie-study-text

#176[tiger2005123]浅谈表达式的求值(后缀表达式)
https://www.luogu.org/blog/tiger2005/qian-tan-biao-da-shi-di-qiu-zhi-hou-zhui-biao-da-shi-post

#175[0AND1STORY]正则表达式详解
https://www.luogu.org/blog/0AND1STORY/zheng-ze-biao-da-shi

#174[铃悬]铃悬的数学小讲堂——生成函数进阶与简单的图计数
https://lx-2003.blog.luogu.org/generating-function-advanced

#173[铃悬]铃悬的数学小讲堂——生成函数初步
https://lx-2003.blog.luogu.org/generating-function

2019.5(159-172)

#170[y2823774827y]浅谈斯特林数及斯特林反演
https://www.luogu.org/blog/efforts-will-pay-off/qian-tan-si-te-lin-shuo-ji-si-te-lin-fan-yan

#169[Rem°]Atom小清新上手指南
https://80358.blog.luogu.org/atom-qwq

#168[20181gdgzoi236_lc]扩展kmp——神奇的字符串匹配
https://www.luogu.org/blog/lc-2018-Canton/kuo-zhan-kmp-shen-ji-di-zi-fu-chuan-pi-pei

#167[zyzzyzzyzzyz]PollardRho-快速分解质因数
https://www.luogu.org/blog/zenyz/pollardrho-kuai-su-fen-xie-zhi-yin-shuo

#166[Thomasguo666]A*算法浅谈
https://www.luogu.org/blog/107935/qian-tan-astar

#164[huanghaox1212]C++卡常数之内存优化
https://www.luogu.org/blog/Howershine950644/c-ka-chang-shuo-zhi-nei-cun-you-hua

#163[nekko]一类特殊的模意义下的多项式微分方程的求解
https://www.luogu.org/blog/KingSann/yi-lei-te-shu-di-mu-yi-yi-xia-di-duo-xiang-shi-wei-fen-fang-cheng-di-q

#160[YWZX__GTX]支配树详解
https://www.luogu.org/blog/214gtx/zhi-pei-shu-yang-xie

#159[shadowice1984]还在写倍增后缀数组? SA-IS算法了解一下~
https://www.luogu.org/blog/ShadowassIIXVIIIIV/on-hou-zhui-shuo-zu-sa-is-suan-fa

2019.4(145-158)

#157[HyyypRtf06]快速入手拓扑排序
https://www.luogu.org/blog/80049/kuai-su-ru-shou-ta-pu-pai-xu

#155[小菜鸟]配对堆学习笔记&&模板
https://www.luogu.org/blog/surf/pairing-heap-template

#153[小粉兔]圆方树学习笔记
https://www.luogu.org/blog/PinkRabbit/Introduction-to-Round-Square-Tree

#150[ljc20020730]CDQ分治学习笔记
https://www.luogu.org/blog/ljc20020730/cdq-fen-zhi-xue-xi-bi-ji

#149[Judge_Cheung]一种神奇的数据结构——猫树
https://www.luogu.org/blog/yestoday/mao-shu

#148[xht37]二分图与网络流
https://xht37.blog.luogu.org/er-fen-tu-yu-wang-lao-liu

#147[Great_Influence]多项式总结
https://www.luogu.org/blog/user7035/duo-xiang-shi-zong-jie

#146[周子衡]浅谈ST表
https://zhouziheng666.blog.luogu.org/qian-tan-st-biao

#145[Qiuly]浅谈树套树(线段树套平衡树)&学习笔记
https://qiu.blog.luogu.org/qian-tan-shu-tao-shu-xian-duan-shu-tao-ping-heng-shu-post

2019.3(133-144)

#143[SarvaTathagata]浅谈valarray
https://www.luogu.org/blog/474D/qian-tan-valarray

#142[wjyyy]计算几何初步
https://wjyyy.blog.luogu.org/geometry1

#141[KesdiaelKen]史上最通俗的后缀自动机详解
https://www.luogu.org/blog/Kesdiael3/hou-zhui-zi-dong-ji-yang-xie

#138[duyi]浅谈有上下界的网络流
https://www.luogu.org/blog/top-oier/qian-tan-you-shang-xia-jie-di-wang-lao-liu

2019.2(124-132)

#131[iki9]一类通过生成函数求线性递推式的方法
https://www.luogu.org/blog/KingSann/yi-lei-tong-guo-sheng-cheng-han-shuo-qiu-xian-xing-di-tui-shi-di-fang-post

#130[GKxx]动态DP入门
https://www.luogu.org/blog/gkxx-is-here/what-the-hell-is-ddp

#129[Qiuly]浅谈Link-Cut Tree
https://qiu.blog.luogu.org/qian-tan-link-cut-tree

#128[SSL_WYC_zombieeeeee]基环树瞎吹
https://www.luogu.org/blog/user52918/qian-tan-ji-huan-shu

#127[钱逸凡]究级的最大流算法:ISAP与HLPP
https://www.luogu.org/blog/ONE-PIECE/jiu-ji-di-zui-tai-liu-suan-fa-isap-yu-hlpp

#126[Sinner]走进数论——神奇的勾股数组
https://www.luogu.org/blog/lhc/TheStoryOfPythagoreanTriples

#124[一扶苏一]扶苏的bitset浅谈
https://www.luogu.org/blog/fusu2333/fu-su-di-bitset-qian-tan

2019.1(110-123)

#123[y2823774827y]毒瘤动规—–插头dp
https://www.luogu.org/blog/efforts-will-pay-off/du-liu-dong-gui-cha-tou-dp

#122[HyyypRtf06]思维导图好助手——开心食用Xmind
https://1535608215hr.blog.luogu.org/how-to-use-Xmind

#121[Judge_Cheung]0/1 分数规划详解
https://www.luogu.org/blog/yestoday/post-01-fen-shuo-gui-hua-yang-xie

#120[Zhang_RQ]常系数齐次线性递推初探
https://www.luogu.org/blog/Zhang-RQ/chang-ji-shuo-ji-ci-xian-xing-di-tui-chu-tan

#119[曦行夜落]浅析Treap——平衡树
https://www.luogu.org/blog/HOJQVFNA/qian-xi-treap-ping-heng-shu

#118[野心qwq]强势图解回文自动机
https://www.luogu.org/blog/zhouzhuo/qiang-shi-tu-xie-hui-wen-zi-dong-ji

#117[duyi]浅谈斜率优化
https://www.luogu.org/blog/top-oier/qian-tan-xie-shuai-you-hua

#115[Owen_codeisking][学习笔记]CDQ分治和整体二分
https://www.luogu.org/blog/Owencodeisking/post-xue-xi-bi-ji-cdq-fen-zhi-hu-zheng-ti-er-fen

#112[iki9]冷门算法——单位根反演
https://www.luogu.org/blog/KingSann/post-ye-hu-shi-leng-men-suan-fa-dan-wei-gen-fan-yan

#111[xhhkwy ]SPFA算法的玄学方法
https://www.luogu.org/blog/xhhkwy/spfa-hacker-orzorz

2018

2018.12(98-109)

#108[可爱即是正义]从零开始的矩阵乘法
https://shehuizhuyihao.blog.luogu.org/post-zhen-sheng-fa

#106[iki9]初探容斥原理
https://www.luogu.org/blog/KingSann/chu-tan-rong-chi-yuan-li

#105[铃悬]铃悬的数学小讲堂——杜教筛
https://lx-2003.blog.luogu.org/dujiao-sieve

#104[iki9]不常用的黑科技——三元环
https://www.luogu.org/blog/KingSann/fou-chang-yong-di-hei-ke-ji-san-yuan-huan-post

#103[HolseLeet]可并堆之左偏树
https://www.luogu.org/blog/cytus/ke-bing-dui-zhi-zuo-pian-shu

#100[Styx]线段树合并:从入门到放弃
https://www.luogu.org/blog/styx-ferryman/xian-duan-shu-ge-bing-zong-ru-men-dao-fang-qi

2018.11(81-97)

#93[yijan]C++11 Unordered_map & set 你真的了解了吗?
https://www.luogu.org/blog/yihan/unordered

#92[ButterflyDew]OI中组合数的若干求法与CRT
https://www.luogu.org/blog/ButterflyDew/post-oi-CRTblabla

#91[I_love_him52]浅谈玄学数据结构:跳表
https://www.luogu.org/blog/Ilovehimforever/SkipList

#90[刷题永动机]浅谈Dijkstra
https://www.luogu.org/blog/ztyluogucpp/qian-tan-dijkstra

#87[喵小皮]浅谈冰茶姬
https://www.luogu.org/blog/maioxiaopi/qian-tan-bing-zha-ji

#86[StudyingFather]NOIP选手必知的编程技巧
https://studyingfather.blog.luogu.org/some-coding-tips-for-oiers

#85[chengni]图论的小技巧以及扩展
https://www.luogu.org/blog/chengni5673/tu-lun-di-xiao-ji-qiao-yi-ji-kuo-zhan

#84[Mathison]数字组成的奥妙——数位dp
https://www.luogu.org/blog/virus2017/shuweidp

#82[interestingLSY]聊聊动态规划与记忆化搜索
https://interestinglsy.blog.luogu.org/memdfs-and-dp

2018.10(62-80)

#80[codesonic]马拉车(manacher) 算法
https://www.luogu.org/blog/codesonic/manacheralgorithm

#79[chengni]二进制与位运算
https://www.luogu.org/blog/chengni5673/er-jin-zhi-yu-wei-yun-suan

#78[Wolfycz]浅谈算法——博弈论(从零开始的博弈论)
https://www.luogu.org/blog/Wolfycz/qian-tan-suan-fa-bo-yi-lun-zong-ling-kai-shi-di-bo-yi-lun-post

#77[守望]2-SAT略解
https://www.luogu.org/blog/user9012/post-2-sat-lve-xie

#76[顾z]差分数组 and 树上差分
https://rpdreamer.blog.luogu.org/ci-fen-and-shu-shang-ci-fen

#74[常暗踏阴]贪心讲解(I)
https://www.luogu.org/blog/83547/tan-xin-jiang-xie

#73[Fuko_Ibuki]尺取法小结
https://www.luogu.org/blog/Nero-Yuzurizaki/chi-qu-fa-xiao-jie

#71[command_block]傅里叶变换(FFT)学习笔记
https://www.luogu.org/blog/command-block/fft-xue-xi-bi-ji

#69[chengni]当小球遇上盒子
https://www.luogu.org/blog/chengni5673/dang-xiao-qiu-yu-shang-he-zi

#68[守望]克鲁斯卡尔重构树略解
https://www.luogu.org/blog/user9012/ke-lu-si-ka-er-zhong-gou-shu-lve-xie

#67[铃悬]铃悬的数学小讲堂——狄利克雷卷积与莫比乌斯反演
https://lx-2003.blog.luogu.org/mobius-inversion

#66[ztz11]浅析中国剩余定理(从CRT到EXCRT)
https://www.luogu.org/blog/ztz11/qian-xi-zhong-guo-sheng-yu-ding-li-zong-crt-dao-excrt

#65[codesonic]树上启发式合并
https://www.luogu.org/blog/codesonic/dsu-on-tree

#62[tiger0132]Splay简易教程
https://tiger0132.blog.luogu.org/slay-notes

2018.9(40-61)

#61[顾z]背包问题 (附单调队列优化多重背包)
https://rpdreamer.blog.luogu.org/bei-bao-wen-ti

#60[M_sea]浅谈玄学算法——模拟退火
https://m-sea.blog.luogu.org/qian-tan-SA

#59 [白井黑子1]我有独特的骗分技巧
https://www.luogu.org/blog/52913/special-program

#58 [Styx]P问题,NP问题,NP-hard问题,NPC问题,傻傻分不清楚?
https://www.luogu.org/blog/styx-ferryman/chu-sai-bei-kao-gan-huo-p-wen-ti-np-wen-ti-npc-wen-ti-sha-sha-fen-fou

#56 [钱逸凡]EK不够快?再学个Dinic吧
https://www.luogu.org/blog/ONE-PIECE/wang-lao-liu-jiang-xie-zhi-dinic

#55 [Heraclitus_]浅析最近公共祖先(LCA)
https://www.luogu.org/blog/TheDawn/qian-xi-lca

#53 [khong]浅谈一些求近似值的方法
https://khong-biet.blog.luogu.org/methods-of-GetApproxNumber

#52 [Planet6174]小学生都能看懂的错排问题解析
https://www.luogu.org/blog/P6174/post-cuo-pai

#51 [白井黑子(xhhkwy)]浅谈神仙算法——DLX
https://www.luogu.org/blog/Parabola/qian-tan-shen-xian-suan-fa-dlx

#50 [Ambition_]ScapeGoatTree 详解
https://apocrypha.blog.luogu.org/scapegoattree-yang-xie

#48 [codesonic]莫队算法初探
https://www.luogu.org/blog/codesonic/Mosalgorithm

#47 [土间埋]浅谈OI中的画图利器——Graphviz入门
https://www.luogu.org/blog/34238/graphviz

#46 [khong]浅谈自适应Simpson法
https://khong-biet.blog.luogu.org/adaptive-Simpsons-rule

#44 [水手hwy]强势图解AC自动机
https://www.luogu.org/blog/42196/qiang-shi-tu-xie-ac-zi-dong-ji

#43 [Chanis]不用旋转的treap?——fhq treap
https://www.luogu.org/blog/Chanis/fhq-treap

#41 [Mogician]最大流与Dijkstra做费用流
https://www.luogu.org/blog/Mogician/Network-Flow-Guide

2018.8(18-39)

#39 [Chanis]比STL还STL?——平板电视
https://www.luogu.org/blog/Chanis/gnu-pbds

#37 [皎月半洒花]字符串学习笔记·哈希(HASH)与字典树(Trie)
https://pks-loving.blog.luogu.org/zi-fu-chuan-xue-xi-bi-ji-ha-xi-hash-yu-zi-dian-shu-trie

#35 [khong]线段树的扩展之浅谈zkw线段树
https://khong-biet.blog.luogu.org/Introduction-of-zkwSegmentTree

#33 [Chanis]时空复杂度分析及master定理
https://www.luogu.org/blog/Chanis/master

#31 [little_sun]dijkstra 详解
https://www.luogu.org/blog/61966/dijkstra

#30 [x義x]浅谈模质数意义下的乘法逆元
https://www.luogu.org/blog/zyxxs/post-xiao-yi-jiang-tan-qian-tan-sheng-fa-ni-yuan

#27 [Styx]初探tarjan算法(求强连通分量)
https://www.luogu.org/blog/styx-ferryman/chu-tan-tarjan-suan-fa-qiu-qiang-lian-tong-fen-liang-post

#25 [皎月半洒花]字符串学习笔记 · 浅析KMP——玄学的单模式串匹配
https://pks-loving.blog.luogu.org/zi-fu-chuan-xue-xi-bi-ji-qian-xi-kmp-xuan-xue-di-dan-mu-shi-chuan-pi-post

#24 [I_love_him52]浅谈权值线段树到主席树
https://www.luogu.org/blog/your-alpha1022/WeightSegmentTree-ChairmanTree

#23 [守望] 点分治略解
https://www.luogu.org/blog/user9012/dian-fen-zhi-lve-xie

#22 [Chanis] 可以代替线段树的树状数组?——树状数组进阶(1)
https://www.luogu.org/blog/Chanis/super-BIT

#20 [刘浩宇(寂)] 浅谈基础根号算法——分块
https://www.luogu.org/blog/48265/qian-tan-ji-chu-gen-hao-suan-fa-fen-kuai

#18 [蒟蒻烟雨平生] 简单食用的博弈论
https://www.luogu.org/blog/85682/bo-yi-lun

2018.7(1-17)

#17 [communist] 树链剖分详解
https://www.luogu.org/blog/communist/shu-lian-pou-fen-yang-xie

#16 [Ryanwxn] SPFA算法教学
https://www.luogu.org/blog/83547/spfa-suan-fa-jiao-xue

#15 [Creeper_LKF] 小谈基数排序
https://www.luogu.org/blog/CreeperLKF/Radix-Sort

#14 [钱逸凡] 用最通俗的语言让你学会网络流
https://www.luogu.org/blog/ONE-PIECE/wang-lao-liu-di-zong-jie

#13 [曦行夜落] 浅谈二分的边界问题
https://www.luogu.org/blog/tarjanfloydDP/qian-tan-er-fen-di-bian-jie-wen-ti

#11 [henry_y] 浅析基础数据结构-二叉堆
https://www.luogu.org/blog/henry-y/qian-xi-ji-chu-shuo-ju-jie-gou-er-cha-dui

#9 [Sweetlemon] 朝花中学OI队的奋斗历程——浅谈单调队列
https://sweetlemon.blog.luogu.org/dan-diao-dui-lie

#7 [communist] STL整理之set
https://www.luogu.org/blog/communist/stl-zheng-li-zhi-set

#4 [皎月半洒花] 浅谈线段树(Segment Tree)
https://pks-loving.blog.luogu.org/senior-data-structure-qian-tan-xian-duan-shu-segment-tree

#2 [ztz11] 关于二叉查找树的一些事儿(bst详解,平衡树入门)
https://www.luogu.org/blog/ztz11/pinghengshu-bst

文章作者: lonlyn
文章链接: https://lonlyn.gitee.io/blog/2019/08/12/luogunews/
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 lonlyn's blog

评论